DEČIJI LIKOVNI SALON

Na Me|unarodni dan dete­ta u Piro­tu je otvore­na izlo‘ba rado­va najmla|ih. De~iji likovni salon otvoren je u Galer­i­ji ^edomir Krsti}. U postavci je pedese­tak rado­va pred{kolaca i |aka iz Pirota.