COVID-19 POTVR\EN KOD 2 OSOBE IZ DIMITROVGRADA

Korona virus potvr|en je danas kod jo{ dvo­je gra|ana u okrugu, obe osobe su iz Dim­itro­vgra­da, saop{teno je iz ZZJZ Pirot. Na PCR anal­izu posla­to je 28 uzo­ra­ka. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja obavl­jeno je 59 pre­gle­da, od kojih 40 kon­trol­nih. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 14 paci­je­na­ta. Iako se epidemiolo{ka situaci­ja pobolj{ava, i dal­je se pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na, navo­di se u izve{taju Zavo­da. U okrugu je do sada vakcin­isano 32.077 oso­ba. Obe doze vakcine prim­i­lo je 24.770 gra|ana, {to ~ini 35 pos­to stanovni{tva. Najvi{e vakcin­isanih je u Piro­tu 47.6 pos­to gra|ana.