PROCES IMUNIZACIJE GRAĐANA U PIROTU ODVIJA SE BEZ PROBLEMA

Tokom ju~era{njeg dana na punk­tovi­ma na zatvorenom bazenu vakcin­isano je 700 oso­ba, od kojih je 334 prim­i­lo prvu dozu vakcine. Pro­ces imu­nizaci­je u Piro­tu se odvi­ja bez prob­le­ma.