NAGRADE ZA NAJAKTIVNIJE U NAGRADNOJ IGRI ”UZMI RAČUN I POBEDI”

Uzmi ra~čun i pobe­di“ je nagrad­na igra sa fiskalnim ra~čunima i slipovi­ma koju je pokrenu­la Vla­da Srbi­je u sarad­nji sa NALED-om, kako bi motivisala gra|đane da se aktivno uklju~če u suzbi­jan­je sive ekonomi­je tako š{to }će uzi­mati fiskalne rač~une pri­likom svake kupovine. Ra~une i slipove slali su gra|ani pojedina~no, ali su i op{tine sa najak­tvini­jim gra|anima nagra|ene. Me|u nji­ma i op{tina Dimitrovgrad.