DVA STUDIJSKA PROGRAMA U PIROTSKOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI

Nova gen­eraci­ja stu­de­na­ta od okto­bra na Odseku Akademi­je tehni~ko-vaspita~kih strukovnih studi­ja u Piro­tu. U ovoj visoko{lskoj obra­zovnoj ustanovi o~ekuju dobi­jan­je akred­itaci­je za upis stu­de­na­ta na studi­js­ki pro­gram poslovni-infor­ma­cioni sis­te­mi. U Piro­tu se vi{e od 100 god­i­na obrazu­ju se budu}i vaspita~i.