U TOKU 12. ČITALAČKA ZNAČKA

U toku je ovogodi{nja ”^itala~ka zna~ka” — tradi­cional­na man­i­festaci­ja koju orga­nizu­je Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot. Man­i­festaci­ja se zavr{ava 4. juna.