U OKRUGU SAMO JEDNA NOVOZARAŽENA OSOBA VIRUSOM KORONA

U okrugu je virus korona danas potvr}en kod jedne osobe iz Piro­ta. Na PCR anal­izu poslat je 21 uzorak. 

U pirot­skoj bol­ni­ci le~i se 9 oso­ba iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da i 1 iz Bele Palanke. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nesig­ur­na, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Obuh­vat vakci­naci­jom puno­let­nih gra|ana u okrugu prvom dozom vakcine je 41, 7 %, a kom­plet­no je vakcin­isano 32,1 % stanovni{tva.

U Srbi­ji jo{ 248 poz­i­tivnih na Kovid19 

U posled­n­ja 24 sata Kovid19 potvr|en je kod 248 gra|ana. Od posled­i­ca infek­ci­je je pre­minu­lo 11 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­van je 661 oboleli, a 46 paci­je­na­ta je na respiratorima. 

Ubla‘ene mere pre­ven­ci­je u Srbiji

Ugos­titelji }e mo}i da rade do pono}i svakog dana i na otvorenom i u zatvorenom pros­toru. Trafike mogu da rade 24 sata, rekla je min­istar­ka i ~lan Republi~kog kriznog {taba Dar­i­ja Kisi} Tepav~evi}.

Posled­nje bioskopske pro­jek­ci­je mogu po~injati u 23 sata. Kon­gre­si, poslovni i na~u~ni skupovi u zatvorenom pros­toru mogu biti orga­ni­zo­vani sa najvi{e 200 osoba. 

Od pono}i po~inje pri­ja­va vakcin­isanih gra|ana za 3.000 dinara

Svi gra|ani star­i­ji od 16 god­i­na, koji su do danas dobili bar jed­nu dozu vakcine pro­tiv korona virusa, od pono}i pa do 15. juna mogu da se pri­jave za pomo} od 3.000 dinara, a novac }e dobiti do 20. juna. Min­istar finan­si­ja Sini{a Mali je rani­je rekao da }e pri­ja­va biti ista kao za pomo} od 30 plus 30 evra, preko saj­ta Uprave za tre­zor Najs­tar­i­ji gra|ani ne mora­ju da se pri­javlju­ju. Pri­javlji­van­je je na saj­tu pmi.trezor.gov.rs.