POČINJU INTENZIVNI INFRASTRUKTURNI RADOVI U PIROTU

Tokom let­njih mese­ci, bi}e mno­go posla za gra|evinske firme koje }e izvodi­ti radove na bro­jn­im lokaci­ja­ma u gradu i seli­ma. Pre­ma re~ima direk­to­ra JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta, Slavi{e Svi­laro­va, tokom juna }e biti ure|ena i rekon­stru­isana jed­na od najfrek­fent­ni­jih saobra}ajnica u gradu — uli­ca Knjaza Milo{a. Svi­larov najavlju­je i ure|enje putne infra­struk­ture u selima.