DONACIJA ZA DEČIJE ODELJENJE OPŠTE BOLNICE PIROT

Nedel­ja­ma unazad, lju­di dobre vol­je donirali su nov~ana sred­st­va u sklopu kam­pan­je Dobro delo. Jeno dobro delo je u~injeno danas. Donaci­ja je oti{la na De~ije odel­jen­je OB Pirot.