VUČIĆ: NAREDNE GODINE POČINJE REKONSTRUKCIJA PRUGE NIŠ-DIMITROVGRAD

Posle izgrad­nje autop­u­ta do granice sa Bugarskom, ula­gan­je u put­nu infra­struk­tu­ru se nas­tavl­ja. Rekon­struk­ci­ja pruge od Ni{a do Dim­itro­vgra­da po~e}e naredne godine. U planu je i rekon­struk­ci­ja deon­ice od Ni{a do Beograda.