PRIJEM ZA DECU U GRADSKOJ UPRAVI

Za decu koja su u~estvovala u sni­man­ju prvog dig­i­talnog udbeni­ka za nas­tavu fizi~kog i zdravstvenog vaspi­tan­ja od 1.do 4.razreda osnovne {kole, danas je orga­ni­zo­van pri­jem u Skup{tini gra­da.