POSAO U ARMADI DOBILO 10 POLAZNIKA OBUKE

Posle zavr{ene obuke za pri­pad­nike obezbe|enja u Arma­da secu­ri­ty, 10 polazni­ka obuke danas je pot­pisa­lo ugov­ore o rad­nom anga‘ovanju. Svih 15 polazni­ka dobi­lo je licence za obavl­jan­je fizi~ko — tehni~kog i obezbe|enja imovine.