POKAZNA VEŽBA MUP‑a U OŠ DUŠAN RADOVIĆ

Pri­pad­ni­ci Min­istarst­va unutra{njih poslo­va, Vatrogasno-spasila~kog bataljona u Piro­tu, real­i­zo­vali su javno pokaznu ve‘bu u O[ Du{an Radovi}. Direk­tor­ka {kole, Nata{a Brankovi}, isti~e da su se u~enici dobro sna{li u ovoj ve‘bi, a pri­pad­ni­ci Vatro­gas­no spasila~kog bataljona Pirot dobili su ogromne aplauze.