OBELEŽENO 20 GODINA POSTOJANJA MINI MAKSI LIGE U PIROTU

Mini mak­si liga je pro­jekat koji je UEFA oce­ni­la kao jedan od najuspe{nijih u Evropi u oblasti bazi~nog fud­bala. Jubilej 20 god­i­na ovog pro­jek­ta, koji je u me|uvremenu pre­ras­tao u pokret obele‘en je danas u Piro­tu.