KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 2 OSOBA IZ OKRUGA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu pro­cen­ju­je se i dal­je kao nesig­ur­na. Korona virus potvr|en je kod jo{ 2 osobe iz Pirot­skog okruga,obe iz Piro­ta, navo­di se u izve{taju ZZJZ Pirot. Na PCR anal­izu posla­to je 28 uzo­ra­ka. Pre­ma podaci­ma Zavo­da, tokom 27.maja u kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja obavl­je­na su 62 pre­gle­da , od kojih je 15 prvih i 47 kon­trol­nih. Na le~enju u pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci je 13 bolesni­ka. Vakci­naci­ja pro­tiv korona virusa te~e plani­ra­nom dinamikom. Od po~etka masovne imu­nizaci­je zaklju~no sa 26.majem vakcin­isana je 30.271 oso­ba, dok je obe doze vakcine prim­i­lo 22.939 gra|ana, navo­di se u posled­njem izve{taju ove ustanove. U odno­su na broj stanovni­ka star­i­jih od 18 god­i­na obuh­vat vakci­naci­jom u okrugu prvom dozom je 41,7%,sa dve doze 32,1 pro­ce­nat. Najvi{e vakcin­isanih je u Piro­tu 44%, Beloj Palan­ci 40,6%, Dim­itro­v­gradu 39,7% i Babu{nici 32,5%.

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo 11 oso­ba, reg­istrovano jo{ 330 zara‘enih

Pre­ma zvani~nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja pre­minu­lo je jo{ 11 oso­ba od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji u posled­n­ja 24 sata. Reg­istrovano je 330 poz­i­tivnih gra|ana od 10.189 testi­ranih. Na res­pi­ra­tori­ma je 59 paci­je­na­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­van 801 paci­jent.