UDRUŽENJE ”LAV” UZ SAMOHRANE MAJKE I PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Udru‘enje ‘ena Lav je i u vreme pan­demi­je nas­tavi­lo sa real­izaci­jom pro­jeka­ta. U toku je pro­jekat u pre­ven­ci­ji trafikinga. Zavr{ava se pro­jekat koji je posve}en samohran­im majkama.