POČINJU AKTIVNOSI ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je ove godine za real­izaci­ju plana i pro­gra­ma raspola‘e sa oko 4 mil­iona dinara. O aktivnos­ti­ma [taba za Tele­viz­iju Pirot gov­ori koor­di­na­tor [taba za vanredne sitaci­je Sreten Savov.