OKRUGLI STO POSVEĆEN NOVIM USLOVIMA RADA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD

Cen­tar za soci­jal­ni rad iz Piro­ta sredi­nom juna organizova}e Region­al­ni skup i trib­inu posve}enu novoj orga­ni­zaci­ji rada cen­tara za soci­jal­ni rad koju je namet­nu­la epi­demi­ja virusa korona.