KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 6 OSOBA IZ OKRUGA

Korona virus potvr|en je kod jo{ 6 oso­ba iz okru­ga — kod 3 osobe iz Piro­ta i 3 iz Bele Palanke, navo­di se u izve{taju ZZJZ. Na PCR anal­izu danas je posla­to 26 uzo­ra­ka. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 13 bolesni­ka. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e su je obavl­jeno 70 pre­gle­da, od toga 47 kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu se pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na, navode iz Zavo­da. Do sada je vakcin­isana 30.271 oso­ba, dok je obe doze vakcine prim­i­lo 22.939 gra|ana, navo­di se u dana{njem izve{taju ove ustanove. 

Od posled­i­ca korona virusa u Srbji pre­minu­lo 12 oso­ba, reg­istrovano 326 zaraženih

Pre­ma zvani~nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja pre­minu­lo je jo{ 12 oso­ba od plosed­i­ca korona virusa u Srbi­ji u posled­n­ja 24 sata. Reg­istrovano je 326 poz­i­tivnih gra|ana od 9.986 testi­ranih. Na res­pi­ra­tori­ma je 61 paci­jent. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 878 oso­ba. U Srbi­ji je do sada dato ukup­no goto­vo 4.5 mil­iona doza vakci­na pro­tiv korona virusa, obe doze vakcine prim­i­lo je 1.962.348 oso­ba.