DRAGANA TONČIĆ O POSETI VUČIĆA I RADEVA DIMITROVGRADU

Na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga, Dra­gana Ton~i}, sa gradona~lenikom Piro­ta Vladanom Vasi}em i predsed­nici­ma op{tina okru­ga, uz pris­ust­vo Vladike ni{kog Arseni­ja, u por­ti man­a­s­ti­ra Sveti Jovan Bogoslov u Poganovu, sasta­la se sa predsed­nikom Srbi­je Alek­san­drom Vu~i}em. Poseti man­a­s­tiru, prethod­i­lo je otkri­van­je spomeni­ka ]irilu i Metodi­ju u dim­itro­v­grad­skoj gim­naz­i­ji koja nosi ime ovih prosvetitel­ja. Kamen temel­jac zajed­no su postavili 2018. godine predsed­nik Vu~i} i predsed­nik Bugarske Rumen Radev. Na~elnica okru­ga isti~e da su predsed­niku pred­stavl­jeni planovi za dalji razvoj Piro­ta.