ZORANA MIHAJLOVIĆ : POBOLJŠANJEM ENERGETSKE EFIKASNOSTI DO ZELENE SRBIJE

Pot­predsed­ni­ca Vlade Srbi­je i min­istar­ka ener­getike i rudarst­va Zorana Miha­jlovi} sasta­la se nedavno u Ni{u sa nač~elnici­ma 29 okru­ga u Srbi­ji. Sas­tanak je orga­nizp­van povodom jednog od najve}ih ekolo{kih pro­jeka­ta u Srbi­ji koji se ti~e podizan­ja ener­getske efikas­nos­ti i korišć{}enju obnovl­jenih izvo­ra energi­je. Sas­tanku je pris­ustvo­vala i na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i}.