USPESI GIMNZIJALACA NA TAKMIČENJIMA

Pirot­s­ki gimanz­i­jal­ci nas­tavl­ja­ju da ni‘u uspe­he. Mat­u­rant Gim­nazije Marko Sto­janovi} osvo­jio je prvo mesto u op{toj kat­e­gori­ji na Republi~kom takmi~enju iz fran­cuskog jezika,a Isido­ra Alek­si}, u~enica ~etvr­tog razrae­da bil­ng­valnog odel­jen­ja zauzela je ~etvr­to mesto u speci­jal­noj kat­e­gori­ji. Mat­u­ran­tk­in­ja Mila Milo{ev osvo­ji­la je prvo mesto na Republi~kom takmi~enju Knji‘evna olimpijada.