UPIS U OMŠ ”DR DRAGUTIN GOSTUŠKI”, ODSEK SOLO PEVANJA OD 2022.

U toku je pri­javlji­van­je za upis u~enika u OM[ ”Dr Dragutin Gostu{ki” na sva ~etiri odse­ka: za vio­linu, klavir, gitaru i har­moniku. Novi odsek u ovoj {koli bi}e uve­den sep­tem­bra naredne godine.