U BEOGRADU ”STRAH” I UGOVOR O SARADNJI SA NACIONALNIM POZORIŠTEM

Ansam­bl Nar­o­dnog pozori{ta Pirot je na mini turne­ji sa komadom ”Strah — jed­na topla ljud­s­ka pri~a” u Beogradu i Lazarevcu. U Beogradu je pot­pisan Pro­tokol o dugoro~noj sarad­nji Nar­o­dnog pozori{ta Pirot i Nar­o­dnog pozori{ta Beograd.