KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 6 OSOBA IZ OKRUGA

Korona virus potvr|en je kod jo{ 6 oso­ba iz okru­ga — 3 poz­i­tivne osobe su iz Piro­ta i 3 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR anal­izu danas je posla­to 13 uzo­ra­ka. U pirot­skoj bol­ni­ci hos­pi­tal­i­zo­vano je 11 bolesni­ka. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e su obavl­je­na 73 pre­gle­da, od kjih 25 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu se i dal­je pro­cen­ju kao nesig­ur­na, navode iz Zavo­da. Pre­ma podaci­ma ove ustanove vakcinu pro­tiv korona virusa prim­i­le su do sada 29.943 osobe, {to ~ini 41,7 % stanovni{tva, dok s obe doze vakcine prim­i­le 22.804 osobe.

OD POSLEDICA KORONA VIRUSA PREMINULO 10 OSOBA, REGISTROVANO 387 ZARAŽENIH

 

Pre­ma zvani~nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja pre­minu­lo je jo{ 10 oso­ba od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji u posled­n­ja 24 sata. Reg­istrovano je 387 zara‘enih od 10.343 testi­ranih gra|ana. Na bol­nick­om le~enju je 981 paci­jent, dok su 63 na respiratoru.