ZALIHE KRVI STABILNE

Crveni krst Pirot i Zavod za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a orga­nizu­ju redovne akci­je davan­ja krvi u Piro­tu. U ovoj ustanovi akci­je u Piro­tu ocen­ju­ju dobrim, s obzirom na to da se, kako ka‘u, javi izme|u 50 i 100 davala­ca, {to je veli­ki broj odno­su na druge gradove. Za sada su zal­i­he krvi u ni{kom Zavo­du stabilne.