VELIKI ODZIV GRAĐANA U AKCIJI ”OČISTI SVOJ DOM, IZBACI SVE ŠTO TI SMETA”

Kam­pan­ja ”O~isti svoj dom, izbaci sve {to ti smeta”u Piro­tu po~ela je kra­jem apri­la. Akci­ju orga­nizu­ju Region­al­na deponi­ja Pirot u sarad­nji sa Grad­skom upravom, JP Komu­nalac i Recikla‘ni eko cen­tar Amala 1. Gra|ani su zado­voljni ovom akci­jom o ~emu svedo~e velike koli~ine priku­pljenog otpada.