UČENICI TEHNIČKE ŠKOLE UČESTVOVAĆE NA SRPSKOJ INFORMATIČKOJ OLIMPIJADI

U~čenici Tehnič~ke š{kole Milutin Bačli­ja i Lazar Manči}ć osvo­jili su prve nagrade na Dr‘avnom takmi~čenju iz pro­grami­ran­ja, koje je orga­ni­zo­va­lo Dru{štva matematič~ara Srbi­je. Oni su na osnovu ovakvog plas­mana poz­vani na Srp­sku Informatič~ku Olimpi­jadu, presti‘no takmi~enje koje oku­pl­ja najbol­je pro­gramere srednjo{kolce.