U OKRUGU JOŠ 3 OSOBE POZITIVNE NA VIRUS KORONA

U okrugu je virus korona potvr|en kod jo{ 2 osobe iz Piro­ta i 1 iz Dimitrovgrada. 

Na PCR anal­izu posla­to je 16 briseva. 

U Op{toj bol­ni­ci le~i se 10 obolelih iz Piro­ta i 5 iz Dimitrovgrada. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je i dal­je nesig­ur­na, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Do sada je prvom dozom vakcin­isano sko­ro 30.000 lju­di odnos­no 41,7 %.Obe doze vakcine prim­i­lo je oko 23.000 gra|ana odnos­no 32,1 %.

U Srbi­ji jo{ 414 poz­i­tivnih na Kovid 19 

U posled­n­ja 24 sata virus korona potvr|en je kod 414 gra|ana. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 13 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 1.079 obolelih od kojih je 58 na respiratorima.