NOVI POLIGON ZA OBUKU VOZAČA U PIROTU

U planu je da se u Piro­tu gra­di novi poligon za obuku voza~a koji }e ispun­ja­vati uslove za obuku voza~a za sve kat­e­gori­je u skladu sa zakonom i pravil­nikom. O~ekuje se da se pro­jek­t­na doku­mentaci­ja zavr{i ove godine, a da real­izaci­ja po~ne naredne.