DO JESENI KOMPLETNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE KOMPLEKSA ”BELA MAČKA”

Do jeseni bi tre­ba­lo da bude zavr{ena kom­plet­na doku­mentaci­ja za ure|enje kom­plek­sa Bela ma~ka. Grad Pirot aplicira}e kod IPA fodo­va za sred­st­va kako bi se kom­pleks ure­dio.