ZZJZ: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U OKRUGU I DALJE NESIGURNA

Pre­ma podaci­ma koje smo dobili od dr Rad­mile Zec, epi­demi­olo­ga ZZJZ Pirot 23. i 24.maja potvr|eno je jo{ 5 oso­ba poz­i­tivnih na COVID- 19: Pirot 4 i po jed­na oso­ba u Babu{nici i Beloj Palan­ci. Na‘alost bitku za kovidom, pre­ma posled­njem pre­seku Zavo­da od ~etvrt­ka do ponedelj­ka ujutru, u Op{toj bol­ni­ci Pirot izgu­bi­lo je 8 oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 17 paci­je­na­ta: 10 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da i jed­na oso­ba iz Babu{nice. Epodemiolo{ka situaci­je se i dal­je pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na, ka‘e dr Zec i podse}a da je neo­hod­no pridr‘avati se propisanih mera. Vakci­naci­ja se sprovo­di plani­ra­nom dinamikom. Od po~etka imu­nizaci­je u Pirot­skom okrug je prvu dozu prim­i­lo 28. 967 gra|ana, obe doze 22.448 ljudi. 

U Srbi­ji jo{ 376 poz­i­tivnih na COVID - 19

Pre­ma zad­njem pre­seku objavl­jenom na saj­tu covid19.rs u posled­n­ja 24 sata korona virus potvr|en je kod 376 oso­ba od 9. 198 testi­ranih gra|ana. Pre­minu­lo je 11 oso­ba. Sman­ju­je se i broj hos­pi­tal­i­zo­vanih. Trenut­no na bolni~kom le~enju je 1.201 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma 68 paci­je­na­ta.