VAKCINISANO OKO 500 MEŠTANA PIROTSKIH SELA

Gra|ani koji ‘ele, mogu da se pri­jave za imu­nizaci­ju na por­talu E — uprave. Na ovom por­talu, pri­javlju­ju se i koris­ni­ci ku}ne nege i le~enja. Mogu}a je i vakci­naci­ja bez zakazanog ter­mi­na. Zbog velikog intereso­van­ja, ekipe Doma zdravl­ja vakcini{u i na terenu.