SPORTSKI VIKEND

U posled­njem kolu reg­u­larnog dela prven­st­va @RK Pirot je pobe­dio drugu ekipu ni{ke Naise sa 44:34 i u bara‘ za plas­man u Supet B ligu ulazi sa prvog mes­ta. U rubri­ci Sport­s­ki vikend gov­o­rimo i o fud­balu i gimnastici.