MILOŠ COLIĆ: MORAMO DA OŽIVIMO KULTURNU SCENU PIROTA

Lokalna samoupra­va Piro­ta god­i­na­ma unazad poku{ava da kul­turne pro­grame pri­lago­di svim gen­eraci­ja­ma Piro}anaca. Od epidemilo{ke situaci­je zavisi}e i odr‘avnje plani­ranih doga|aja za ovo leto.