DOBRI ODNOSI SRBIJE I BUGARSKE

Srbi­ja i Bugars­ka nas­tavl­ja­ju sa nego­v­an­jem dobrih odnosa. ^elni­ci dve dr‘ave i bugarske man­jine u Srbi­ji u Dim­itro­v­gradu su raz­go­var­ali o razli~itim temama i sarad­nji u bro­jn­im oblas­ti­ma. Otkriv­en je i spomenik ]irilu i Metodi­ju u dvori{tu cari­bor­dske gim­naz­i­je koja nosi ime ovih prosvetitel­ja. Vu~i} se zah­valio Bugarskoj na podr{ci na evrop­skom putu.