RISTOV SA SILEKSOM OSVOJIO KUP SEVERNE MAKEDONIJE

Biv{i fud­baler pirot­skog Radni~kog Denis Ris­tov sa uspe­hom igra u Silek­su u Sev­er­noj Make­doniji. U sre­du je sa svo­jim klubom iz Kra­to­va osvo­jio nacional­ni kup te zemlje.