REGIONALNA DEPONIJA PIROT I SEKOPAK POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

U pros­tori­ja­ma Region­alne deponi­je Pirot danas je pot­pisan Spo­razum o tehni~ko poslovnoj sarad­nji izme|u Sekopa­ka i na{eg javnog preduze}a. Kaka su istak­li direk­tori Sekopa­ka i Region­alne deponi­je Pirot Vio­le­ta Belanovi} Kokir i Neboj{a Ivanov cilj ove sarad­nje je da se unapre­di upravl­jan­je ambala‘om i ambala‘nim otpadom u Pirot­skom okrugu.