OBNAVLJA SE ŠKOLA U VISOČKOJ RŽANI

Obnavl­ja se {kola u Viso~koj R‘ani. U planu je da u sklopu {kole bude oforml­jen i vrti}. Pro­jekat je pokrenu­la Fon­daci­ja Refar­ma koju su osno­vali vlas­ni­ci Farme Eva i novog hotela Teodo­ra na Plan­i­narskom domu, odnos­no nekada{njeg Hotela Stara i Udru‘enje Staro­plan­in­ci. Na ovom pro­jek­tu ima}e podr{ku Gra­da Piro­ta. Ugov­or je pot­pisan danas.