KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 8 OSOBA U OKRUGU, OD POSLEDICA VIRUSA PREMINULE 2 OSOBE

Korona virus potvr|en je danas kod 8 oso­ba u okrugu — 3 osobe iz Piro­ta, 3 iz Dim­itro­vgra­da, jedne iz Babu{nice i jedne iz Bele Palanke. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la su dva paci­jen­ta u Op{toj bol­ni­ci Pirot, navo­di se u saop{tenju ZZJZ. 

Na PCR anal­izu posla­to je 27 uzoraka. 

Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot su 22 bolesnika. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu i dal­je se pro­cen­ju­je kao nesigurna. 

Do sada je vakcin­isana 28.471 oso­ba, a obe doze vakcine prim­i­la je 22.361.

U Srbi­ji jo{ 391 oboleli od virusa korona

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod 391 osobe od testi­ranih 9.928 gra|ana. Od posled­i­ca infek­ci­je je pre­minu­lo je 13 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 1.879 obolelih, od kojih je 67 na res­pi­ra­tori­ma.