DODELJENE ZAHVALNICE ZA PRUŽENU POMOĆ UGROŽENIMA U VREME EPIDEMIJE

Pan­demi­ja korona virusa uje­dini­la je ljude u lokalnim zajedica­ma. Na sve~anom skupu u Babu{nici pred­stavnici­ma ustano­va, udru‘enja, Crvenog krs­ta i privred­nih dru{tava, kao i volon­ter­i­ma koji su poma­gali gra|anima Babu{nice od po~etka pan­demi­je korona virusa i tokom vanrednog stan­ja, danas su uru~ena priz­nan­ja za hrabrost i humanost, kao znak zah­val­nos­ti lokalne samouprave. Zah­valin­ice i vau~ere dobili su i zdravstveni rad­ni­ci i dru­gi zaposleni u Domu zdravl­ja Babu{nica.