RAZVOJNI PROJEKTI U OKRUGU UZ PROGRAM EU PRO

Kroz pro­gram EU PRO u Pirot­skom okrugu finan­sir­a­no je 13 pro­jeka­ta u razli~itim oblas­ti­ma. Sred­stvi­ma iz ovog pro­gra­ma izra|eni su zna~ajni planovi, pomog­lo se po~etnicima u biznisu, a pre­duzetni­ci su unapredili svo­je poslovanje.