PIROTSKA BOLNICA OSTAJE U KOVID SISTEMU

Opa­da broj oso­ba obolelih od korona virusa, kao i broj paci­je­na­ta na bolni~kom le~enju. Poje­dine zdravstvene ustanove nisu vi{e u kovid sis­te­mu. Op{ta bol­ni­ca Pirot osta­je delom u ovom sis­te­mu sve dok se ne usvo­je novi plan i strate­gi­ja rada zdravstvenih sis­tema. Me|utim, bi}e sman­jen broj zdravstvenih rad­ni­ka zadu‘enih za zbrin­ja­van­je i le~enje kovid pacijenata.