ODMIČU RADOVI NA REKONSTRUKICIJI ZGRADE BOLNICE

U toku su radovi prve faze rekon­struk­ci­je zgrade Op{te bol­nice Pirot. U pitan­ju su radovi kojim se pobolj{ava ener­get­s­ka efikas­nost zgrade. Zam­nen­je­na je sto­lar­i­ja, ure|uje se krov i rekonstrui{e hidro i toplot­na izolacija.