NIŠKA ”ANA KARENJINA” U PIROTU

Na sceni pirot­skog pozori{ta sino} je odi­grana pred­sta­va Ana Karen­ji­na Nar­o­dnog pozori{ta iz Ni{a. Pred­sta­va je pripre­m­ana dugo, a pre­mi­jera je odla­gana neko­liko puta zbog epdiemiolo{ke situaci­je. U glavnoj ulozi dve glu­mice: Dra­gana Mi}alovi} i Kata­ri­na Arsi} koja je sino} igrala u Pirotu.