URAĐENO IDEJNO REŠENJE ZA OMLADINSKI PARK U DVORIŠTU ARHIVA

Ura|eno je ide­jno re{enje za postavl­jan­je bine i ure|enje pros­to­ra u dvori{tu Istori­jskog arhi­va u Piro­tu. O~ekuje se izra­da pro­jek­tne doku­mentaci­je, ka‘e za Tele­viz­iju Pirot zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}. Ova kap­i­tal­na inves­ti­ci­ja, mogla bi da se real­izu­je ve} naredne godine.