TROGODIŠNJICA POSTOJANJA POKRETA ORSP

Danas se navr{avaju tri godine pos­to­jan­ja Pokre­ta Odbran­i­mo reke Stare pla­nine. Ovaj pokret ne odus­ta­je od svog pri­marnog kon­cep­ta, a to je bor­ba za ‘ivot­nu sredinu.