SUTRA PRELIMINARNI SPISAK NOVOPRIMLJENE DECE U PU ČIKA JOVA ZMAJ

Pri­javlji­van­je za upis dece u vrti} za nared­nu rad­nu god­inu bilo je elek­tron­s­ki — putem por­ta­la E upra­va. Min­ulih dana komisi­ja pred{kolske ustanove zavr{avala je ran­gi­ran­je. Sutra }e biti objavl­jen spisak novo­priml­jene dece za rad­nu 2021/2022. godinu.