SUFINANSIRANJE UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KUĆA

U Piro­tu }e se kroz bud‘etski Fond za ener­get­sku efikas­nost i uz pomo} Min­istarst­va rudarst­va i ener­getike, sufi­nan­sir­an­ti pobolj{anje ener­getske efikas­nos­ti u doma}instvima. Pot­predsed­ni­ca Vlade Srbi­je i min­istars­ka rudarst­va i ener­getike Zorana Miha­jlovi} najav­i­la je da bi u junu tre­ba­lo da po~ne da radi Upra­va za ener­get­sku efikas­nost i da }e se ve} do kra­ja leta real­i­zo­vati odre|eni pro­gra­mi. Pirot je me|u gradovi­ma koji su uklju~eni u ovaj projekat.