ANALIZA ZAMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Za pokre­tan­je proizvod­nje, pored pripreme ter­e­na, izb­o­ra kvalitetnog sadnog mater­i­jala i po{tovanja svih roko­va u proizvod­nji, veo­ma va‘an seg­ment je anal­iza zemlji{ta. Poljoprivred­na save­to­davna stru~na slu‘ba Pirot radi uzorko­van­je zemlji{ta, koje je prva faza u ovom kom­plek­snom procesu.